Aiamaa kasutamise kord

MTÜ Tartu Maheaed: aiamaa kasutamise kord

Lae PDF alla: est, eng, rus
(Lae Ehitistele esitatavad nõuded Linnupargi aias PDF)

1. Maa kasutusõiguse andmine
1.1. Igal ühingusse kuuluval liikmel (käesolevas dokumendis edaspidi maakasutaja) on õigus kasutada maad (edaspidi maatükk) suurusega 25 kuni 150 m² (enne 1.04.2023 antud maade puhul kuni 175 m²).

1.2. Maa kasutusse andmine toimub sooviavalduse esitamise järjekorra alusel.

1.3. Maa kasutusõiguse andmist korraldab ja aiamaa kasutamise korra täitmist jälgib juhatus.

1.4. Juhatusel on õigus muuta maa kasutamise korda, teavitades sellest maakasutajaid, samuti korraldada ümber maa kasutust.

2. Maa kasutamise üldised põhimõtted
2.1. Maakasutaja peab kinni pidama oma maatüki piiridest. Kasutusse antud maad ei tohi edasi rentida ega anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.

2.2. Maakasutajal on õigus kasutada maatükki, kui ta tasub igal kalendriaastal õigeaegselt liikmemaksu tähtajaga 1. aprill ja täidab kõiki maa kasutamise tingimusi.
Liikmemaksu suuruse määrab MTÜ üldkoosolek.

2.3. Lubatud on kasvatada: Linnupargi aias köögivilja, lilli, püsikuid, viljapuid ja marjapõõsaid. Lehe aias võivad aednikud jätkata köögiviljade ja varasemalt istutatud marjapõõsaste/viljapuude kasvatamist kuni aia sulgemiseni.

2.4. Aiapidamisel lähtutakse maheaianduse põhimõtetest: keelatud on mineraalväetiste, keemiliste umbrohu- ja kahjuritõrjevahendite kasutamine.

2.5. Maakasutajal on õigus püstitada oma kasutuses olevale maatükile kasvuhoone põhjapindalaga kuni 20 m² ja/või kiletunnelid ning kompostikastid. Linnupargi aias on lubatud püstitada ka puidust aiakuuri või varjualust vastavuses juhatuse poolt kinnitatud dokumendiga “Ehitistele esitatavad nõuded Tartu maheaia Linnupargi aias”. Enne ehitise rajamist tuleb juhatusele esitada avaldus ja kavand koos ehitise asukoha märkimisega.

2.6. Aeda paigutatavad objektid ei tohi varjutada naabermaatükke päikese eest, on kõrgusega kuni 2,3 m ning looduskeskkonda sobivad. Kompostikasti lubatud kõrgus on kuni 1 m.

2.7. Maa otstarbekas kasutamine tähendab, et maa on haritud ning sellel kasvatatakse lubatud taimi ja kultuure. Murualade tekitamine on lubatud vaid puude ja põõsaste vahelisel alal ning kuuri lähiümbruses. Umbrohu tõrjumiseks on lubatud maa osaline kinni katmine ühel aiandushooajal, teisel aastal tuleb see ala kasutusele võtta.

2.8. Kuulumine maheaia kogukonda eeldab liikmetelt ka vabatahtlikku tööd aia heakorra ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Selleks on talgutööd (ühispeenarde loomine ja harimine, saakide kogumine) ning panustamine ühisalade hooldamisele (teed, tiigid, ühiskasutuses olevad hooned ja nende ümbrus, aiavõrgu paigaldamine jms).

3. Maa kasutamise reeglid
3.1. Aiamaa territooriumil viibides ja toimetades peab iga maakasutaja arvestama teiste kasutajatega.

3.1.1. Keelatud on ilma omaniku loata viibimine teiste maatükkidel ning sealt vara ja saakide võtmine;

3.1.2. Keelatud on suitsetamine, alkoholi tarbimine, koerte vabapidamine, valju muusika kuulamine.

3.2. Maakasutajal on kohustus vältida maatükiga piirneval teerajal umbrohu kasvamist kõrgemaks kui 5 cm. Vältida tuleb umbrohuseemnete levikut.

3.3. Rohttaimede, puude ja põõsaste istutamisel tuleb järgida põhimõtet, et põhiteelt vaadatuna on madalamad taimed eespool ja kõrgema kasvuga taimed tagapool.

3.4. Oma tegevusest tekkinud prügi toimetab iga maakasutaja aiast ära.

3.5. Kompostimismaterjal tuleb ladustada oma maalapil või viia see vastavale kompostimisalale (kui see on loodud). Ühiskompostimiseks sobiva ala loomisest teavitab juhatus sellest listis ja teadete tahvlil. Keelatud on aiajäätmete ladustamine väljaspool aeda (linna maal).

3.6. Oma krundil võib kasutada jalgadele toetuvat väikest grillahju, kui selle tegevus ei saasta loodust, häiri naaberaednikke ja tekita kahjutule ohtu.

3.7. Oma maatüki piiramiseks võib rajada kuni 50 cm kõrgusi piirdeid, kasutades looduslikke materjale. Plastist peenrapiirded, autorehvid ja muu looduskeskkonda mitte sobiv materjal on keelatud.

3.8. Plastist või tekstiilist paviljonide ja kasvutunnelite katted tuleb talveks eemaldada.

3.9. Pumpade kasutamine tiikidest veevõtuks ei ole lubatud.

3.10. Keelatud on puude (välja arvatud enda istutatud puude) omavoliline langetamine.
Kui seda on vajalik teha, tuleb see juhatusega kooskõlastada.

3.11. Lisaks ülaltoodud tingimustele peavad maakasutajad aiandushooajal jälgima ja täitma listis ja/või teadetetahvlil esitatud täiendavaid korraldusi, sh infot aia lahtiolekuaegade kohta.

4. Maa kasutusõigusest loobumine
4.1. Maakasutaja võib soovi korral loobuda enda kasutuses oleva maatüki harimisest, saada asendusmaad või peatada aiandustegevuse teatud perioodiks.

4.2. Aiandustegevuse lõpetamisest, peatamisest ja/või soovist lahkuda ühingu liikmeskonnast, teavitab aednik juhatust e-posti (tartumaheaed@gmail.com) või paberavalduse teel.

4.3. Maakasutaja tagastab maatüki puhastatuna kõigest mittelooduslikust (plastmaterjal, kasutuskõlbmatud rajatised, jms).

4.4. Aiandustegevuse lõpetaja võib jääda Tartu maheaia toetajaliikmeks, tasudes edaspidi toetajaliikme liikmemaksu.

5. Maa kasutusõiguse äravõtmine
5.1. Juhatus võib oma otsusega võtta liikmelt maatüki kasutusõiguse, kui ta ei ole kahel järjestikusel kalendriaastal maad harinud. Maa harimise tähtaeg teisel kalendriaastal on 1. mai.

Dokument on kinnitatud MTÜ Tartu Maheaed juhatuse otsusega 5.11.2023.

 

Maatükkide kättenäitamisega tegeleb:

Lehe tn ja Linnupargi aias:
Avo Rosenvald
tel. 56619741
E-post: rosenvald.avo@gmail.com

Kui oled liikmeks astumise avalduse teinud ja liikmemaksu tasunud, siis helista/kirjuta ja lepi kokku sobiv aeg!