Aiamaa kasutamise kord

MTÜ Tartu Maheaed: aiamaa kasutamise kord

(Lae PDF’í alla)
(Lae Ehitistele esitatavad nõuded Linnupargi aias PDF)

1. Aiamaa kasutusõiguse andmine
1.1. Maa kasutusõiguse andmist MTÜ liikmetele korraldab ja aia kasutamise korra täitmist jälgib MTÜ juhatus. Maa kasutusse andmine toimub järjekorra alusel.
1.2. Maakasutajal on õigus kasutada maatükki, kui ta tasub igal aastal õigeaegselt liikmemaksu 1. märtsiks ning täidab kõiki maa kasutamise tingimusi. Liikmemaksu suuruse määrab MTÜ üldkoosolek.
1.3. Juhatusel on õigus muuta maa kasutamise korda, teavitades sellest maakasutajaid, ja korraldada ümber maa kasutust.
1.4. Ühel isikul on õigus kasutada põllumaad pindalaga kuni 175 m2 juhatuse/maadejagaja poolt tähistatud maa-alal. Maakasutaja peab kinni pidama maa piiridest, ei või oma maad välja rentida ega juhatuse loata anda teisele isikule kasutamiseks.
1.5. Linnupargi aias on lubatud kasvatada rohttaimi (sh püsikuid) ning viljapuid ja marjapõõsaid. Viimaste istutusalad määrab juhatus. Lehe aias võivad aednikud jätkata köögiviljade ja varemistutatud marjapõõsaste-viljapuude kasvatamist kuni aia sulgemiseni 31.12.2022. (senistel andmetel).
1.6. Maakasutajal on õigus püstitada oma kasutuses olevale maale kasvuhoone põhja pindalaga kuni 20 m2 ja/või kiletunnelid ning kompostikastid. Linnupargi aia aednikud võivad ehitada ka puidust  aiakuuri/varjualuse:  vundamendita,  kuni 10 m2 põhja pindalaga hoone, kui see vastab TULEOHUTUSE EESKIRJADELE (ehitiste kaugus naaberkruntidel peab olema  8 meetrit) ning juhatuse koostatud dokumendile ’EHITISTELE ESITATAVAD NÕUDED TARTU MAHEAIA LINNUPARGI AIAS’.  Enne ehitise rajamist  tuleb juhatusele esitada  kavand koos ehitise asukoha märkimisega krundil.  Lubatud on püstitada  paviljone.
1.7. Aeda paigutatavad objektid ei tohi varjutada naabermaatükke päikese eest, on kõrgusega kuni 2,3 m ning looduskeskkonda sobivad.

2. Maa kasutamise tingimused
2.1. Aiapidamisel tuleb lähtuda maheaianduse põhimõtetest. Keelatud on mineraalväetiste ja keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine.
2.2. Aiamaal tuleb tagada heakord. Maakasutajal on kohustus hoida oma kasutuses olev maa ning maatükiga piirnevad teerajad puhtad umbrohust ja kahjuritest. Kui maakasutajad paiknevad kahel pool teerada, on mõlemal kohustus hoida teerada korras keskjooneni. Vältida tuleb umbrohuseemnete ja kahjurite levikut.
2.3. Olmeprügi (kile – ja plastiku jäägid, katkised plastnõud jm) kogub aednik oma maalapil prügikotti ning viib ise aiast ära. Suuremõõtmelised katkised esemed tuleb toimetada jäätmejaama.
2.4. Kompostimismaterjali kogub aednik oma maalapil kompostikasti või kompostimisalale. Ühiskompostimiseks sobiva ala loomisel teavitab juhatus sellest listis ja teadete tahvlil. Puitmaterjali jäägid tuleb koguda juhatuse määratud paika, reeglina lõkkeplatsile.
2.5. Maakasutajad peavad arvestama naabrite ja teiste aiakasutajatega: keelatud on viibimine teiste maatükkidel omaniku loata ning muu aiapidamist häiriv tegevus: suitsetamine; alkoholi tarbimine; lõkete tegemine maalapil; koerte vabapidamine; vara ja saakide loata võtmine teistelt aednikelt.
2.6. Oma krundil võib kasutada väikest grillahju, kui selle tegevus ei saasta loodust ega ei häiri naaberaednikke.
2.7. Enda maatüki piiramiseks võib rajada kuni 50 cm kõrgusi piirdeid, kasutades looduslikke materjale.
2.8. Kuulumine maheaia kogukonda eeldab liikmetelt ka vabatahtlikku tööd aia heakorra ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. Selleks on talgutööd (ühispeenarde loomine ja harimine, saakide kogumine), panustamine ühisalade hooldamisele (teed, tiigid, ühiskasutuses olevad hooned ja nende ümbrus, aiavõrgu paigaldamine jms).
2.9. Talveks tuleb kilekasvuhoonelt eemaldada kile. Kui kilet mingil põhjusel ei saa eemaldada, tuleb kasvuhoone talveks katta tumerohelise koormakattega. Kihtplastikust kasvuhoone korral seda ei nõuta.
2.10. Plastikust või tekstiilist paviljone ning kilet, katteloore ja kiletunneleid ei jäeta talveks aiamaale. Aialapile jääv materjal ja inventar katta talveks koormakattega (tumeroheline või must värv).
2.11. Maakasutajal on keelatud pumpade kasutamine veevõtuks tiikidest. Erandjuhtudel, kui maakasutaja on enne käesoleva dokumendi jõustumist rajanud päikesepatareidel toimiva niisutussüsteemi kasvuhoonetes, võib aednik juhatuse konsensusliku otsuse põhjal pumpa kasutada. Kui veetase tiigis alaneb 30 cm-ni, on keelatud pumba kasutamise.
2.12. Maakasutaja ei või aias omavoliliselt puid langetada. Toiminguks on vajalik  kokkulepe naaberkruntide kasutajatega ning soovist tuleb teavitada juhatust. Põõsaste harvendusraiet võib aednik oma krundil teha.
2.13. Lisaks ülaltoodud tingimustele peavad maakasutajad aiandushooajal jälgima ning täitma listis ja/või teadete tahvlil esitatud täiendavaid korraldusi, sh infot aia lahtiolekuaegade kohta.

3. Maa kasutusõigusest loobumine. Maa kasutusõiguse äravõtmine.
3.1. Kui maatüki kasutajal on soov loobuda konkreetse maatüki harimisest, saada asendusmaa või peatada aiandustegevus teatud perioodiks informeerib maakasutaja sellest suuliselt juhatust/maadejagajat. Aiandustegevuse peataja saab jääda Tartu maheaia toetajaliikmeks, tasudes toetajaliikme liikmetasu (kajastatud kodulehel rubriigis ’Liitumine’).
3.2. Maakasutaja lahkumisel Tartu Maheaia liikmeskonnast teavitada sellest juhatust kirjalikult hiljemalt üks kuu enne lahkumist e-posti (tartumaheaed@gmail.com) või paberavalduse teel.
3.3. Maa kasutusõigus võetakse kasutajalt ära juhatuse otsusega juhul, kui maakasutaja ei täida Tartu Maheaia põhikirja, rikub aia kasutamise korda või ei tasu õigeaegselt liikmemaksu.

Dokument on kinnitatud MTÜ Tartu Maheaed juhatuse otsusega 20.03.2022.

Maatükkide kättenäitamisega tegeleb:

Lehe tn ja Linnupargi aias:
Avo Rosenvald
tel. 56619741
E-post: rosenvald.avo@gmail.com

Kui oled liikmeks astumise avalduse teinud ja liikmemaksu tasunud, siis helista/kirjuta ja lepi kokku sobiv aeg!