Põhikiri

MTÜ Tartu Maheaed põhikiri alates 29.04.2017 (.PDF):

I ÜLDSÄTTED

1.1   Mittetulundusühing Tartu Maheaed (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2   Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn

1.3   Ühingu eesmärkideks  on:

a) elujõuline linnaaiandus Tartu linnas, kus kohaliku omavalitsuse ja vabaühenduste koostöös on üle kogu linna loodud hulgaliselt püsikasutuses linnaaedu, info linnaaedade kohta on leitav linna teabekanalitest ning linnaelanikel on võimalus soovi korral hakata aednikuks neile asukoha ja tegevuste poolest sobivas linnaaias;

b) linnaelanike head sotsiaalsed tagatised ja parem elukvaliteet, mida pakuvad linnaaiandusega seotud tegevused: vähekindlustatud linnaelanikud, töötud ja pensionärid saavad võimaluse kasvatada linnaaedades toidulisa, hoida alal tööharjumust ning leida eneseteostust mõtestatud tegevuses; linnaelanike tervis paraneb tänu regulaarsele füüsilisele aktiivsusele; aiamaa ühendab erineva päritolu ja vanusega inimesi ning loob kuuluvustunnet ja ühiskondlikku sidusust; aiamaa võimaldab ühist tegevust perekondadele, mis on laste töökasvatuse ja loodushariduse vahendiks;

c) inimmõõtmeline linn, mille mitmekesisust, turvalisust ja jätkusuutlikkust aitab tagada linnaaianduse levik ja tunnustatud roll linnaruumis: aiad pakuvad elamusterohket ja nauditavat ruumi kõigile linlastele, aiad vähendavad anonüümse ruumi osakaalu linnas ning panevad linlasi vastutama enda poolt hoolitsetava ruumi eest, aiad loovad seose linnaruumi ja looduskeskkonna vahel ning muudavad linlase vastutavaks oma elukeskkonna ökoloogilise mitmekesisuse säilimise eest.

1.4   Ühing liigub oma eesmärkide suunas järgmiste põhitegevuste abil:

a)  ühingu liikmetele ja teistele linlastele praktiliste tingimuste loomine linnaaianduseks, sealhulgas linnaaedade loomine, haldamine ja majandamine;

b)  info vahetamine ja koostöö linnaaiandusest huvitatud linlaste ja teiste sarnaste huvidega organisatsioonidega, koostöö Tartu linnaasutuste, võimuesindajate ning riigiasutustega;

c) linnaaianduse rahvusvahelise kogemuse rakendamine linnaaedade arendamisel, samuti kohalike ning uuenduslike lahenduste arendamine ja eestvedamine, linnaaianduse korraldusmudeli loomine;

d)  koolituste ja seminaride korraldamine ühingu liikmetele ja laiemale avalikkusele, samuti suhtlemine meediaga linnaaianduse tutvustamiseks ja populariseerimiseks.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1   Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

2.2   Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.3   Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4   Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a)  liige jätab tasumata liikmemaksu kahe aasta jooksul;
b)  liige ei ole osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul kahe aasta jooksul;
c) liige rikub aiamaa kasutamise korda.

2.5   Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul. Juhul kui liikme väljaarvamine toimub juhatuse algatusel, teatatakse selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle 1/2 juhatuse liikmetest.

2.6   Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1   Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.2   Ühingu liikmed on kohustatud:

a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

3.3   Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1   Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.

4.2   Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine, põhikirja muutmisega peab nõustuma 2/3 üldkoosolekul osalejatest;
b) eesmärgi muutmine,  eesmärgi muutmisega peab nõustuma 9/10 ühingu liikmetest;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) revisjoni või audiitorkontrolli määramine, kui üldkoosolek peab seda vajalikuks;
e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
f) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3   Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4   Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise liikme kirjaliku volituse kaudu esindatud vähemalt 1/5  liikmetest.

4.6 Ühingu liige tohib volitada ainult teist ühingu liiget.

4.7   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

V JUHATUS

5.1   Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni seitse liiget.

5.2   Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.

5.3   Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.4   Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.5   Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vähemalt viis päeva enne selle toimumist e-kirja, telefoni või kirja teel. Juhatuse koosolekud on liikmetele osavõtuks avatud, koosoleku päevakord avaldatakse vähemalt kolm päeva enne koosolekut.

5.6   Juhatus kinnitab aiamaa kasutamise korra.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1   Ühingu  likvideerimine toimub vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

6.2   Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3   Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.


Lisaks põhikirjale on olulised Tartu Maheaia põhidokumendid ka

  1. aiamaa kasutamise kord

2. aiakuuride kord.